-

Tverrfagleg team

Kva er tverrfagleg team?

I Kvam har kvar skule tverrfagleg team. Me brukar tverrfagleg team når me ønsker å drøfta om ei sak ligg på rett nivå i BTI-modellen eller viss skulen ønsker å vurdera om det er sett inn rett tiltak og hjelp i saka. Det er tverrfagleg team ein til to gonger per halvår på kvar skule.

I tverrfagleg team skal me saman prøva å forstå kva utfordringane er, gje råd om kva ein bør gjera, korleis me bør gjera det og kven som bør gjera det. Målet er at stafetthaldar/den som har uroa skal få innspel til korleis barnet/ungdommen kan få best mogleg hjelp.

Teamet er sett saman av fagfolk med ulik fagkompetanse, som skal sjå barnet/ungdomen og familien sitt totale behov:

  • Rektor
  • Avdelingsleiarane ved skulen
  • Miljørettleiar ved skulen
  • Skulehelsetenesta ved helsesjukepleiar på skulen og skulelege
  • PPT
  • Barnevernet
  • Familiesenteret
  • Prosjektleiar BTI (gjeld det første møtet skuleåret 2022/2023, vidare etter vurdering frå rektor)
  • Rektor vurderer om støttekoordinator ved trinnet skal kallast inn

Dette skjemaet skal framstilla kva tid det kan høva å ta opp ei sak i tverrfagleg team:

Flytskjema tverrfagleg team

Førebuing til tverrfagleg team

Stafetthaldar/den som har uroa har ansvar for å førebu saka og føra referat frå tverrfagleg team, arkivera referatet og å formidla planen vidare til foreldre og eleven.

Førebuinga til tverrfagleg team skjer i samarbeid med heimen, og det vert gjeve samtykke til at saka vert drøfta. Sjølve drøftinga skjer anonymt.

Stafetthaldar/den som har uroa fyller ut skjemaet så godt som råd, i samarbeid med barnet/ungdomen og føresette. Dersom det er spørsmål du ikkje har svar på, så hopper du over dei. Gje skjemaet til rektor som ein del av førebuinga til møtet.

Gjennomføring av tverrfagleg team

Rektor ved skulen finn datoar og kallar inn til møta. Den som har meldt inn uroa (i møtet kalla «vegsøkjaren») har ansvar for å førebu saka i samarbeid med eleven og heimen, og for å leggja fram saka i møtet.

Møtet vert gjennomført etter denne modellen:

Møtestruktur tverrfagleg team